Nie pamiętam hasła Przypomnij hasło

Publikacje

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?

Opublikowano: 19.07.2018
Publikacja zawierająca eseje członków Akademii EFC 2018
Czytaj więcej

Jak zrobić karierę zawodową w Polsce?

Opublikowano: 28.04.2014 Szymon Figlon
Wszechstronność, dyscyplina i odporność to trzy cechy wymienione już na początku Spotkania Inauguracyjnego Akademii EFC. Te trzy moim zdaniem złote cechy, dla wielu mogą wydawać się niczym nadzwyczajnym. Pewnie większość koleżanek/kolegów podczas studiów nie raz je słyszała w odniesieniu właśnie do kariery. Wyczerpująco wyjaśnione rady Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK, człowieka z bogatym doświadczeniem skierowane do zaangażowanej części studentów i dążącej do coraz bardziej znaczących sukcesów osobistych na stałe powinny utkwić w ich świadomości.
Czytaj więcej

Jak zrobić karierę zawodową w Polsce?

Opublikowano: 30.04.2014 Adam Chojnowski
„Musisz zacząć z wizją tego, czego pragniesz. Na tym etapie wcale nie musi to być osiągalne. Ale kiedy stworzysz klarowną wizję w swoim umyśle, będziesz w stanie stwierdzić, co Ci jest potrzebne do osiągnięcia celu.” Bruce Davies
Czytaj więcej

System ochrony klienta usług finansowych - współpraca między organami

Opublikowano: 29.05.2018 Małgorzata Łepkowska
Artykuł porusza problematykę współpracy organów, w których kompetencjach leży ochrona klientów usług finansowych. Przedstawia prawne podstawy tej współpracy oraz jej praktyczny wymiar. We wnioskach zostały przedstawione propozycje de lege ferenda, mające na celu poprawę współpracy pomiędzy organami, a co za tym idzie skuteczniejszą ochronę klienta usług finansowych.
Czytaj więcej

Koncepcja i rozwój Real Estate Investement Trust jako alternatywnej formy inwesotwania w nieruchomości

Opublikowano: 28.04.2018 Aleksandra Romanowska
Artykuł został umieszczony w publikacji "Ekonomia i historia: wybrane aspekty rozwoju cywilizacyjnego" pod redakcją I. Janickiej oraz T. Gutowskiego w 2016 r., wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Jest on częścia mojej pracy licencjackiej.
Czytaj więcej

ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WYCENĘ ZNAKU TOWAROWEGO - OCENA KORZYŚCI PODATKOWYCH I BIZNESOWYCH

Opublikowano: 25.05.2017 Sonia Kozub-Skalska
Za nowe źródła wartości przedsiębiorstwa coraz częściej powszechnie uznaje się̨ rosnącą̨ rolę pozabilansowych zasobów niematerialnych takich jak: znaczenie marki, wizerunku, kultury organizacyjnej, lojalności klientów czy kapitału ludzkiego. Aktualnie inwestycje w aktywa rzeczowe są z większą częstotliwością wypierane przez inwestycje właśnie w zasoby niematerialne. Szczególne miejsce wśród pozabilansowych zasobów niematerialnych zajmuje marka.
Czytaj więcej

Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT jako nieefektywne narzędzie w zmniejszaniu luki podatkowej w VAT

Opublikowano: 25.05.2017 Sonia Kozub-Skalska
Nie ulega wątpliwości, iż na rozmiary luki podatkowej mają wpływ działa- nia podatników, które dążą do ukrycia transakcji, od których powinien zostać odprowa- dzony podatek. Pośród takich działań szczególne miejsce zajmują oszustwa podatkowe. Oszustwa w VAT stanowią nasilający się problem, który niesie negatywne konsekwencje, dla budżetów państw członkowskich, gospodarek, uczciwej konkurencji, faktycznej ochrony konsu-menta, wymiany handlowej. Polska w zwalczaniu luki podatkowej w VAT wpro- wadziła mechanizm odwrotnego obciążenia tym podatkiem. Jednak badania pokazują, iż jest on nieefektywnym narzędziem zmniejszającym lukę podatkową.
Czytaj więcej

Deprecia on as a Tax Op misa on Tool

Opublikowano: 25.05.2017 Sonia Kozub-Skalska
e ain oa o eo e con uc n ta o icy in an enter rise s ou e ta o isa on t is co on y known t at entre reneurs can e a y ay ower ta es usin t e ossi i i es o ere y ta re u a ons e use o ta o isa on a ows re uc on o ta ur ens an ence ea s to i ro e- ents in nancia resu ts e key in t is case is to raw u an a ro riate ana ysis an to create on its asis a ta strate y t at wi a ow ini iza- on o t e e t ur ens owne to t e treasury in a e a way
Czytaj więcej

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Opublikowano: 25.05.2017 Sonia Kozub-Skalska
Zasadniczym zadaniem klauzuli jest zapewnienie równego traktowania wszystkich podatników. Podatnicy unikający opodatkowania mogliby odnieść korzyść większą aniżeli podat- nicy płacący podatki, pomimo że efekt gospodarczy przez nich osiągnięty byłby identyczny. Stało się to przesłanką dla wielu państw, które wprowadziły do systemu prawnego klauzulę obejścia prawa podatkowego.
Czytaj więcej

Metody agresywnej optymalizacji podatkowej w dobie rozwijającej się konkurencji w sieci na przykładzie wyceny i amortyzacji znaku towarowego

Opublikowano: 25.05.2017 Sonia Kozub-Skalska
Głównym celem osób zarządzających w przedsiębiorstwie polityką podatkową powinna być optymalizacja podatkowa. Powszechnie wiadomo, iż przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki wykorzystując możliwości, jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a co za tym idzie prowadzi to do poprawy wyniku finansowego.
Czytaj więcej

Measurement of intellectual capital as exemplified by methods of groups based on the ROA indicator and on market capitalization

Opublikowano: 20.05.2017 Karolina Palimąka
The goal of the article is to compare methods from two groups measuring IC (from the classification made by K. E. Sveiby) in terms of their flaws and advantages as regards preparing business analysis. Furthermore, based on financial statements of companies from the WIG- oil &gas index and WIG- food industry index ways of interpreting the final results are presented.
Czytaj więcej

Narzędzia fiskalne zmniejszania nierówności dochodowych – analiza wykorzystania wydatków socjalnych

Opublikowano: 05.07.2016 Małgorzata Twarowska
Powszechność i trwałość występowania zjawiska nierówności dochodowych skłania do poszukiwania skutecznych narzędzi ich niwelowania. Celem artykułu jest próba oceny możliwości wykorzystania wydatków publicznych do niwelowania nierówności dochodowych. Analizie poddane zostało oddziaływanie przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy wydatkami na cele socjalne a poziomem nierówności dochodowych.
Czytaj więcej

Taxation of financial sector – risk assessment based on the experiences of selected countries

Opublikowano: 05.07.2016 Małgorzata Twarowska
The aim of the paper is to identify and assess the risks associated with the financial sector taxation depending on different form of taxation (e.g. bank levy on assets, liabilities or tax on financial transactions). The study is focused on such effects as the risk of passing the cost of tax on customers or employees of banks, the risk of reduction in lending, the risk of lowering the competitiveness of institutions and markets, the risk of capital outflow to countries which have not introduces this kind of tax. The paper will analyse the experiences of selected countries that have introduced various forms of taxation of the financial sector.
Czytaj więcej

Wybrane aspekty opodatkowania transakcji na pochodnych instrumentach finansowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce

Opublikowano: 05.07.2016 Małgorzata Twarowska
Pochodne instrumenty finansowe są wykorzystywane zarówno w celach zabezpieczających, jak i spekulacyjnych. Niezaprzeczalny jest fakt, że ich znaczenie systematycznie wzrasta, za czym nie zawsze nadążają przepisy regulujące obrót tymi instrumentami, co skutkuje pojawianiem się niejasności i ryzyka w zakresie właściwego opodatkowania dochodu z instrumentów pochodnych. Celem artykułu jest wskazanie możliwych rozwiązań na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kalkulacji kosztów i przychodów podatkowych w ramach poszczególnych rodzajów rzeczywistych i nierzeczywistych pochodnych instrumentów finansowych.
Czytaj więcej

Economics of Interconnections

Opublikowano: 15.03.2016 Maciej Krzysztof Zalwert
Economics of Interconnections (abbrev. EI) is the theory that perceives the economy as a system of interconnections between entities. The lack of consent in the economics’ field in terms of government policy tools pose a significant problem of decision-making process for the current and future policymakers. There are economists that are against to any governmental stimulus and interventions. On the other side there are proponents of active government in terms of market interventions... Published on amazon: http://www.amazon.com/Economics-Interconnections-Maciej-Zalwert-ebook/dp/B01A5LSBN6
Czytaj więcej

Nie byle kogo zatrudnię od zaraz

Opublikowano: 17.06.2015 Michał Hetmański
Trudno znaleźć ranking atrakcyjności inwestycyjnej, w którym Niemcy są poza światową szóstką i europejskim podium. Wśród kluczowych czynników pozostają niezmiennie dobra infrastruktura, bezpieczeństwo obrotu prawnego, wysoka innowacyjność czy świetnie wykwalifikowana siła robocza. Ta ostatnia stanowi jednocześnie duży problem: ciągle jej brakuje i chce zarabiać coraz więcej.
Czytaj więcej

EVALUATION OF THE FINANCIAL TRANSACTION TAX IN THE LIGHT OF THE OPTIMAL TAXATION THEORY

Opublikowano: 12.06.2015 Małgorzata Twarowska
The aim of the research is to assess the proposal of the financial transaction tax according to the optimal taxation theory. The research is based on a comparative analysis of the characteristics of optimal taxation and the characteristic of the financial transaction tax. The assessment mainly considers objectives, efficiency, economic equality and costs of taxation. The optimal taxation theory is looking for a tax system, which is maximizing social welfare and minimizing the cost of the fiscal process. The analysis would verify whether the tax proposed by the European Commission has the optimal taxation features.
Czytaj więcej

Polish cities: where is the plan? Housing market in Poland and its role in the urban areas, based on the case study of Warsaw.

Opublikowano: 15.04.2015 Aleksandra Pędraszewska
For decades, Poland has been struggling with a housing deficit, which today oscillates around 1.75 million dwellings. There is a need for responsible supply response, which recognises housing as an influential factor in the range of social and urban phenomena. Real estate development determines the way our cities live and grow, and we cannot afford having no plan for it.
Czytaj więcej

TAXATION OF THE FINANCIAL SECTOR IN THE EUROPEAN UNION – AN ATTEMPT TO FIND THE BEST SOLUTION

Opublikowano: 14.04.2015 Małgorzata Twarowska
The purpose of this paper is to assess the proposals of taxation of the financial sector and to identify the advantages and disadvantages of each proposal. This paper identifies the most common types of taxation imposed upon the financial sector, and provides discussion of their costs and the revenues they are likely to bring. Such estimates can be seen as valuable research material, and they often justify the conceptual reasoning for application of such tax.
Czytaj więcej

THE IMPACT OF FINANCIAL SECTOR TAXATION ON FINANCIAL MARKET STABILITY

Opublikowano: 13.04.2015 Małgorzata Twarowska
The aim of this paper is to assess the effects of financial sector taxation. The article contains characteristic of different Financial Transaction Taxes applied in OECD member states and the impact of the Financial Transaction Tax on the scale of market speculation.
Czytaj więcej

Wsparcie dla studentów i młodych absolwentów

Opublikowano: 04.03.2015 Joanna Czerwińska
Mając na celu rozszerzenie idei Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa, wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK, podjęła inicjatywę pn. Akademia EFC (European Financial Congress) skierowaną do studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych. Głównym celem tej inicjatywy jest wspieranie studentów na początku ich ścieżki zawodowej poprzez umożliwienie im dostępu do praktycznej wiedzy oraz budowania kontaktów biznesowych. Ponadto inicjatywa ta pomaga lepiej zrozumieć ich potrzeby i problemy.
Czytaj więcej

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING GBP/USD EXCHANGE RATE DURING YEARS 2004-2012

Opublikowano: 10.06.2014 Michał Kąciak
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KURS WALUTOWY GBP/USD W LATACH 2004- 2012
Czytaj więcej

Monetary Policy in Hungary

Opublikowano: 10.06.2014 Maciej Krzysztof Zalwert
Publikacja w języku angielskim odnośnie polityki monetarnej na Węgrzech
Czytaj więcej

W oczekiwaniu na polskie auto

Opublikowano: 09.06.2014 Michał Hetmański
W oczekiwaniu na polskie auto W Polsce rozpocznie się produkcja katalizatorów samochodowych. Kolejny news z branży motoryzacyjnej? Więcej. Komponent ten był bowiem ogniwem brakującym do stworzenia samochodu wyłącznie w oparciu o części produkowane w Polsce. Ostatnim i jedynym autem wytwarzanym tylko z polskich komponentów była… Syrenka
Czytaj więcej

AKCJE SPÓŁEK INDEKSU WIG-ENERG NA GPW W WARSZAWIE ANALIZA RYZYKA W BRANŻY ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Opublikowano: 23.05.2014 Alicja Sobieraj
W niniejszym artykule dokonano krótkookresowej oceny opłacalności inwestycji w sektor energetyczny w Polsce na podstawie analizy historycznych notowań indeksu WIG-ENERG oraz spółek energetycznych wchodzących w jego skład. Opisano jak na tle innych branż wypada sektor energetyczny oraz czy warto ująć spółki z tej branży w zdywersyfikowanym portfelu. W artykule zaproponowano dokonanie oceny na postawie narzędzi, takich jak: logarytmiczna stopa zwrotu, odchylenie standardowe oraz TSR.
Czytaj więcej

Jak zrobić karierę zawodową w Polsce?

Opublikowano: 16.05.2014 Dominika Arendt
W dzisiejszych czasach istnieje przeświadczenie, iż młodym osobom bardzo trudno wejść na poski rynek pracy z bardzo wielu przyczyn, chociażby z powodu aktualnej koniunktury gospodarczej, która bezpośredno dotyka absolwentów. Czy tak rzeczywiście jest, że student z góry skreślony jest na brak pracy w swoim wyuczonym zawodzie, oraz jest skazany na zarobki poniżej oczekiwań? Zastanówmy się, czy może jednak student nie robi nic w tym kierunku, aby rozpocząć karierę zawodową, a zamiast tego usprawiedliwia swój brak zaangażowania i zasłania się stwierdzeniem ,,Nikt nie zatrudnia studenta bez doświadczenia”?
Czytaj więcej

Jak zrobić karierę zawodową w Polsce?

Opublikowano: 30.04.2014 Patryk Hawryszczak
Kariera zawodowa od zawsze jest tematem wiodącym wśród studentów i świeżych absolwentów studiów. Czasami jednak niektóre osoby o karierze zawodowej myślą już znacznie wcześniej. Pozwala to znacznie szybciej znaleźć wizję swojego miejsca na rynku pracy.
Czytaj więcej
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close